1-1-2- تعاریف و مفهوم مسکن2
1-1-3- اهمیت مسکن در زندگی3
1-2- عوامل اجتماعی- فرهنگی و شکل خانه4
1-2-1- فرضیه پایه4
1-2-2- عامل خانواده8
1-2-3- عامل اجتماعی فرهنگی؛ نیاز به محرمیت9
1-2-4- روابط اجتماعی؛ عامل مؤثر در ساختار خانه12
1-2-5- روابط خانه و مجتمع‌های زیستی14
1-2-6- سایت و انتخاب آن19
1-3- مبانی نظری طراحی رفتاری26
1-3-1- ماهیت و سودمندی مبانی نظری26
1-3-2- مفاهیم مبانی نظری در رشته‌های طراحی27
1-3-3- نقش علوم رفتاری در مبانی نظری طراحی28
1-3-4- پایداری و دگرگونی31
1-3-5- مفهوم عملکرد36
1-3-6- ایمنی زندگی در مقابل قابلیت زندگی36
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده39
2-1- رابطه‌ی انسان- محیط40
2-1-1- علوم رفتاری و مبانی نظری معماری42
2-1-2- موضوع علوم رفتاری43
2-1-3- مدل‌های انسان، رفتار انسانی و تجربه محیط44
2-1-4- علوم رفتاری و نهضت معماری “جدید” (مدرن)46
2-1-5- نقش علوم رفتاری50
2-1-6- جامعه‌ای برابرنگر یا سلسله مراتبی50
2-1-7- قابلیت دسترسی برای همه با حفظ شأن اجتماعی51
2-1-8- “تمایل” به “فضا” در مقابل “نیاز” به دسترسی52
2-1-9- نتیجه‌گیری53
2-2- موضوع طراحی53
2-2-1- اهداف طراحی: مدافعات طراحان56
2-2-2- هدف طراحی تأمین نظام‌های فعالیت یا زیبایی‌شناسی؟57
2-2-3- طراحی برای آسایش یا ساختن؟58
2-2-4- ماهیت مسائل طراحی59
2-2-5- مفاهیم رویه‌ی طراحی و مفاهیم محیط60
2-3- نظریه‌ی اثباتی معماری61
2-3-1- فعالیت‌های شناخت و مرحله‌ی شناخت61
2-3-2- فعالیت‌های شناختی61
2-3-3- گستره طراحی63
2-3-4- مرحله‌ی شناخت64
2-3-5- شناخت وضع موجود66
2-3-6- شناخت گروههای ذی‌نفع67
2-3-7- شناخت محدودیت‌ها68
2-3-8- تدوین اهداف69
2-3-9- طراحی الگوی رفتار69
2-3-10- الگوهای طراحی70
2-3-11- تدوین نیازهای کالبدی71

2-3-12- مسائل اجتماعی کالبدی اخیر در طراحی محیط- دیدگاهی هنجاری71
2-3-14- تلاش‌های اخیر72
2-3-15- آینده73
2-3-16- تفاوت‌های فردی در فرم نقشه‌های شناختی74
2-3-17- تصاویر ذهنی و رفتار فضایی78
2-3-18- نتیجه‌گیری79
فصل سوم: مواد و روش‌ها81
3-1- ارزیابی وضع موجود82
3-1-1- تدوین برنامه معماری82
3-1-2- عدم قطعیت در برنامه‌ریزی معماری83
3-1-3- کسب اطلاعات برای برنامه‌ریزی معماری84
3-1-4- شیوه‌های مداخله‌گر84
3-1-5- شیوه‌های غیرمداخله‌گر85
3-1-6- فنون جمع‌آوری اطلاعات: نتیجه‌گیری87
3-1-7- تحلیل اطلاعات88
3-1-8- مبانی نظری اثباتی89
3-2- مفاهیم بنیادین90
3-2-1- محیط و رفتار انسان90
3-2-2- نتیجه‌گیری93
3-3- حس قلمرو93
3-3-1- قلمروپایی93
3-3-2- فضاهای قابل دفاع94
3-3-3- عملکرد قلمروهای مکانی96
3-3-4- نظام قلمروهای انسانی96
3-3-5- قلمروپایی و محیط ساخته شده98
3-3-6- تفاوتهای فردی در خلوت‌جویی100
3-3-7- فضای اجتماع‌پذیر و اجتماع‌گریز103

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3-8- کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی104
3-3-9- مفاهیم اجتماع محلی و محله در طراحی شهری105
3-3-10- نتیجه‌گیری110
3-4- محصوریت111
3-4-1- مقدمه111
3-4-2- تعریف واژگان112
3-4-3- اندازه113
3-4-4- ارتفاع چهارچوب بدنه113
3-4-5- شکل114
3-4-6- کفسازی115
3-4-7- تداوم115
3-4-8- تداوم در آسمان115
3-4-9- ویژگی‌های معماری محصوریت116
3-4-10- بررسی عوامل کیفی محصوریت در مبانی نظری شهرسازی ایران و اروپا117
3-4-11- نتیجه گیری117
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق119
4-1- بیان پژوهش120
4-1-2- فرضیه122
4-1-3- تحلیل دادها123
4-1-4- نتایج بررسی سوالات شهرک غرب123
4-1-5- نتایج بررسی سوالات محله هفت حوض128
4-1-6- بررسی حس قلمرو در هر دو محله (امیتاز از 100)131
4-1-7- بررسی میزان حس محصوریت در هر دو محله (امتیاز از 100)131

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1-8- نتایج همبستگی پیرسون در شهرک غرب132
4-1-9- نتایج همبستگی پیرسون در محله هفت حوض132
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و جمع بندی133
5-1- بررسی و تحلیل سایت134
5-1-1- موقعیت و ویژگیهای عمومی:134
5-1-2- برسنجهای مؤثر در طراحی شبکه ارتباطی:137
5-1-3- معرفی مکان پروژه:138
5-1-4- دسترسی ها:140
5-1-5- دید ومنظر:141
فصل هفتم: ارائه نقشه‌ها142
فهرست منابع و مآخذ143

مقدمه
در حال حاضر توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محیط‌های شهری و توجه به برطرف نمودن مشکلات و معضلات شهری به منظور کاهش نابهنجاری و افزایش امنیت در محیط‌های زیست از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است و همچنین استفاده از راهکارهای جامعه‌شناسی در مسائل طراحی معماری، همواره جزو مهم‌ترین مسایل به شمار می‌رود. دیدگاه‌های تعاملی در مکاتب روانشناسی بر این باورند که انسان با محیط ارتباط برقرار می‌نماید، در آن دخل و تصرف می‌کند و از آن تأثیر می‌پذیرد. محققان با تمرکز بر نیازهای فضایی انسان در محیط زندگی، موارد متعددی را مهم دانسته‌اند که از جمله می‌توان به امنیت فضایی، روابط اجتماعی، خوانایی، خلوت، حرمت انسانی و هویت اشاره کرد. بسیاری از این نیازها جز با عرصه بندی محیط زندگی قابل تأمین نیستند. عرصه بندی محیط‌های مسکونی، نیازمند سلسله مراتب فضایی، عملکردی، اجتماعی است که با مفهوم قلمرو ارتباط ناگسستنی دارند. کلیه عوامل مربوط به قلمرو و نظارت بر آن در جهت رسیدن به آرامش مطلوب فرد و خانواده بسیار مهم می‌باشد. حفظ و دفاع از مرز قلمرو خانه و خانواده و شیوه های مداخله و تأثیر پذیری محیط بر رفتار و تعاملات اجتماعی باید به دقت بررسی و کنترل شود تا به سطح مطلوبی از زندگی امن و مطلوب برای انسان میسر شود. از سوی دیگر نیاز انسان به خانه بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه است. با تاکید بر دیدگاه های اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط زندگی از کیفیت لازم برخوردار نیست. با دقت و بررسی قلمرو خانواده در حیطه محله و شهرک‌های مسکونی در میابیم که نظارت بر قلمرو خانه‌های مسکونی توسط اشخاص به افزایش امنیت و میزان کاربری حرایم شخصی خانواده، کمک بسیار زیادی در جهت رسیدن به خلوت مناسب و آرامش روانی افراد می‌کند. از این رو اهمیت این موضوع چنان است که عدم توجه به قلمروهای شخص، خانواده یا دیگر گروه‌ها، در طراحی‌های شهری و معماری سبب آشفتگی در محیط می‌شود. در این تحقیق با این باور که ارتباط انسان و محیط به عوامل مختلف و متعددی وابسته است، موضوع قلمرو و محصوریت فضا را به منزله یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت ارتباط انسان و محیط مسکونی، در محله و شهرک‌های مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.


پاسخ دهید