بند دو: قوه مقننه45
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه45
1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ46
مبحث ششم : نظام پارلمانی47
مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی47
1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی48

عنوانصفحه
بند یک: ابعاد پارلمانی48
بند دو: ابعاد ریاستی50
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل51
فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی52
3-1 تعریف پارلمانتاریسم :53
3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی54
3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی :55
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه56
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه57
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه60
3-4 انواع نظام پارلمانی63
الف : نظام پارلمانی دو رکنی :63
ب : نظام پارلمانی یک رکنی :63
3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور64
3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی65
3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس71
بند یک: پارلمان71
بند دو: مقام سلطنت78
بند سه: نخست وزیر و کابینه80
بند چهار: احزاب سیاسی82
عنوانصفحه
فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران84
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران85
4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران :85
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه :86
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی87
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران88
4-1-2 رهبری و تفکیک قوا91

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1-3 نوع نظام ایران93
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران96
4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران :96
4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی :96
4-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران :98
4-2-3-1 حزب98

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1 ـ مزیت های نظام حزبی:101
2-معایب نظام حزبی102
4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی110
4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت :111
4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی113
4-2-3-5 کار آمدی نظام :116
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران119
3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران :119
3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه130
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر130
ب) رهبری- رئیس جمهور138


پاسخ دهید