1-6-1 تعاریف نظری11
1-6-2 تعاریف عملیاتی12
1-7- نوع متغیرها12
1-8- قلمرو تحقیق13
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه15
بخش اول: عدالت16
2-1- بررسی نظریه های پیرامون عدالت سازمانی16
2-1-1 معنای لغوی عدالت16
2-1-2 بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت17
2-1-2-1 عدالت در قرآن17
2-1-2-2 عدالت در سیره‌ی نبوی18
2-1-2-3 عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع)22
2-1-2-4 عدالت از نظر افلاطون23
2-1-2-5 عدالت از دیدگاه شهید مطهری23
2-1-3 عدالت صوری و ماهوی26
2-1-4 عدالت طبیعی و حقوقی26
2-1-5 مروری بر مبانی عدالت در فلسفه اجتماعی غرب26
2-1-5-1 یونان باستان26
2-1-5-2 اروپای پس از رنسانس27
2-1-5-3 غرب معاصر27
2-1-5-4 گستره عدالت در فرهنگ اسلامی28
2-1-5-5 فلسفه28
2-1-5-6 اخلاق28
2-1-5-7 فقه28
2-1-5-8 اجتماع و سیاست29
2-1-6 موانع استقرار عدالت29
2-1-7 عدالت اجتماعی29
2-1-8 ابعاد عدالت اجتماعی31
2-1-8-1 برابری و مساوات31
2-1-8-2 قانون مندی31
2-1-9 راهکارهای تامین عدالت اجتماعی32
2-1-9-1 قانون صحیح32
2-1-9-2 قانون گرایی32
2-1-9-3 اخلاق32
2-1-9-4 شایسته سالاری33
2-1-9-5 نظارت اجتماعی33
2-1-9-6 پیوند استوار حکومت و ملت34
2-1-9-7 زی مردمی داشتن کاگزاران نظام34
2-1-9-8 مبارزه با ستمگران34
2-1-10 مفهوم عدالت سازمانی34
2-1-11 تعریف عدالت سازمانی36
2-1-12 مدل عمومی عدالت سازمانی37
2-1-13 ابعاد عدالت در سازمان37
2-1-13-1 عدالت توزیعی38
2-1-13-1-1 نظریه برابری40
2-1-13-1-2 واکنش‌های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراک شده41
2-1-13-1-3 کاربردهای مدیریتی نظریه برابری43
2-1-13-1-4 مدل قضاوت عادلانه44
2-1-13-1-5 معیارهای عدالت توزیعی44
2-1-13-2 عدالت رویه ای45
2-1-13-2-1 راهکارهای درک عادلانه رویه ها46
2-1-13-3 عدالت تعاملی47
2-1-14 طبقه‌بندی گرین برگ از عدالت48
2-1-15 کانون های عدالت سازمانی49
2-1-16 عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان50
2-1-16-1 پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند50
2-1-16-2 رویه های سازمانی50
2-1-16-3 خصوصیات ادراک کننده51
2-1-16-4 ویژگی های شخصیتی51
2-1-16-5 ویژگی های جمعیت شناسی51
2-1-17 نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان52
2-1-17-1 عملکرد کاری52
2-1-17-2 رفتار شهروندی سازمانی53
2-1-17-3 رفتار خلاف انتظار و ترک شغل53
2-1-17-4 واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست53
2-1-17-5 افزایش تعهد سازمانی53
2-1-17-6 رضایت شغلی و رضایت مشتری54
2-1-18 قوانین شش گانه برای استقرار عدالت سازمانی56
2-1-19 مدیریت منابع انسانی و عنصر عدالت56
2-1-19-1 عدالت در استخدام افراد سازمان56
2-1-19-2 عدالت در طراحی نظام جبران خدمات57
2-1-19-3 عدالت در آموزش کارکنان58

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1-19-4 عدالت در طراحی سیستم های انضباطی58
2-1-19-5 عدالت در اخراج کارکنان59
2-1-19-6 عدالت در طراحی نظامِ ارزیابی کارکنان (تعیین شایستگی)59
2-1-20 موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی60
2-1-20-1 تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت60
2-1-20-2 محیط61
2-1-20-3 اندازه سازمان61
2-1-20-4 ساخت قدرت و کنترل62
2-1-20-5 موانع آگاهانه63
2-1-20-6 موانع نا آگاهانه ( سوء ادراکات)63
بخش دوم: انگیزش65
2-2- تعریف انگیزش65
2-2-1 انگیزش و رفتار67
2-2-2 تأثیر انگیزه67
2-2-3 نیاز و انگیزش67
2-2-4 نیازهای ناخودآگاه68
2-2-5 ابعاد انگیزش68
2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد68
2-2-7 نگرشی اسلامی به بحث انگیزش69
2-2-7-1 انسان بر سر دو راهی69
2-2-7-2 رابطه‌ی انگیزش و خیر و شر69
2-2-7-3 نیازهای مادی70
2-2-7-4 جاذبه‌های معنوی70
2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان71
2-2-9 نقش انگیزش در سازمان ها72
2-2-10 ضرورت شناخت نیازها72
2-2-11 تعریف نیاز73
2-2-12 مشخصات نیازها73
2-2-13 مدیر مسلمان و انگیزش‌ها74
2-2-14 اسلام و انگیزش برای تأمین نیازمندی‌ها74
2-2-15 تئوری‌های نیاز در انگیزش75
2-2-15-1 سلسله مراتب نیازهای مازلو75
2-2-15-2 نظریه ERG آلدرفر76
2-2-15-3 نظریه‌ی دو عاملی هرزبرگ77
2-2-15-4 نظریه نیازهای سه گانه77
2-2-15-5 ترکیب دیدگاه‌های مختلف نیاز78
2-2-15-6 نظریه‌ی انتظار و احتمال78
2-2-15-7 نظریه برابری79
2-2-15-8 نظریه X و نظریه Y79
2-2-15-9 نظریه هدف‌گذاری80
2-2-15-10 نظریه اسناد80
2-2-15-11 تئوری z اوچی81
2-2-15-12 نظریه تقویت81
2-2-16 از مفاهیم انگیزش چگونه در سازمان‌ها استفاده می‌شود؟83
2-2-16-1 استفاده از انگیزنده‌ها83
2-3- بررسی تحقیق‌های انجام شده84
2-3-1 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد عدالت سازمانی84
2-3-1-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور84
2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور86
2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش88
2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور88
2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور91
2-4- چهارچوب نظری تحقیق92
2-5- مدل مفهومی تحقیق93
2-7- فرضیه‏های تحقیق95
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه97
3-2- نوع و روش پژوهش97
3-3- فرایند تحقیق97

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-4- جامعه آماری پژوهش98
3-5- نمونه پژوهش98
3-6- روش های گردآوری اطلاعات99
3-7- ابزار گردآوری داده‏ها99
3-7-1 پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی99
3-7-2 پرسشنامه انگیزش کارکنان100
3-8- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش100
3-8-1 روایی پرسشنامه100
3-8-2 پایایی پرسشنامه ها101
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه104
4-1- توصیف آماری داده‌ها104
4-1-1 توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت105
4-1-2 توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات106
4-1-3 توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت107
4-1-4 توزیع آماری نمونه بر حسب سن108
4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان109
4-2-1 توصیف آماری پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی110
4-2-1-1 توصیف آماری مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی110
4-2-1-2 توصیف آماری مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی:111
4-2-1-3 توصیف آماری مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112
4-2-1-4 توصیف وضعیت کلی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان113
4-2-1-5 مقایسه توصیفی وضعیت مؤلفه‌های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان113
4-2-2 توصیف آماری پرسشنامه انگیزش کارکنان114
4-2-2-1 توصیف آماری مؤلفه احساس امنیت115
4-2-2-2 توصیف آماری مؤلفه احساس اجتماعی116
4-2-2-3 توصیف آماری مؤلفه احساس احترام116
4-2-2-4 توصیف آماری مؤلفه احساس استقلال117
4-2-2-5 توصیف آماری مؤلفه احساس خود شکوفایی118
4-2-2-6 توصیف وضعیت کلی انگیزش کارکنان در دانشگاههای جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان119
4-2-2-7 مقایسه توصیفی وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان119
4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش121
4-3-1 فرضیه تحقیق121
4-3-1-1 فرضیه اصلی121
4-3-1-2 فرضیه های فرعی122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه127
5-2- نتیجه گیری127
5-2-1 نتایج توصیفی128
5-2-2 نتایج استنباطی128
5-3- محدودیت های تحقیق134
5-4- پیشنهادات کاربردی135
5-5- پیشنهادات پژوهشی136
منابع و مآخذ137
فهرست منابع فارسی137
فهرست منابع انگلیسی143
پیوست146
پیوست الف) پرسشنامه عدالت سازمانی146
پیوست ب) پرسشنامه انگیزش148
چکیده انگلیسی149
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (2-1): نظریه برابری 41
جدول (2-2): طبقه‌بندی انواع عدالت سازمانی 48
جدول (3-1): تطبیق سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی با مؤلفه های آن100
جدول (3-2): تطبیق سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آن100
جدول (3-3): ضرایب پایایی کل عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان101
جدول (3-4): ضریب پایایی مؤلفه های عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی102
جدول (3-5): پایایی مؤلفه های انگیزش کارکنان102
جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت105
جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات106
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت107
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن108
جدول (4-5): طیف بازرگان و همکاران110
جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی110
جدول (4-7): وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی111
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی111
جدول (4-9) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی111
جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112
جدول (4-11) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112
جدول (4-12): وضعیت و میانگین متغیر عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی113
جدول (4-13): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان114
جدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس امنیت115
جدول (4-15): وضعیت و میانگین مؤلفه احساس امنیت115
جدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس اجتماعی116
جدول (4-17) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس اجتماعی116
جدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام116
جدول (4-19) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس احترام117
جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام117
جدول (4-21) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس استقلال117
جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس خود شکوفایی118

  • 1

پاسخ دهید