2-2-3- اثر پری بیوتیکها بر جمعیت میکروبی روده 23
2-2-4- اثر پری بیوتیکها بر میزان کلسترول سرم 24

2-2-5- اثر پری بیوتیکها بر مرفولوژی روده 25
2-2-6- اثر پری بیوتیکها بر آلودگیهای محیطی 26
2-3- پروبیوتیکها 27
2-3-1- تعریف پروبیوتیک 27
2-3-2- مکانیسم عمل پروبیوتیکها 28
2-3-3- خصوصیات و مزایای پروبیوتیکها 29
2-3-4- تفاوت آنتی بیوتیکها با پروبیوتیکها 30
2-3-5- تأثیر پروبیوتیکها بر عملکرد جوجههای گوشتی 31
2-3-6- اثر پروبیوتیکها بر وزن نسبی اندامهای گوارشی و طول روده کوچک 33
2-3-7- اثرپروبیوتیکها برکاهش کلسترول سرم 33
2-3-8- اثر پروبیوتیکها برسیستم ایمنی 34
2-3-9- اثر پروبیوتیک ها برمرفولوژی روده 36
2-4- چای کامبوچا38
2-4-1- طرز تهیه چای کامبوچا 42
2-4-2- خواص ضد میکروبی چای کامبوچا 44
2-4-3- اثر چای کامبوچا بر سیستم ایمنی 46
2-5- چای سبز47
2-5-1-ترکیبات شیمیایی برگ سبز چای 50
2-5-1-1-کاتشینها53
2-5-1-2- میرستین، کوئرستین و کامپفرول54
2-5-1-3- تاننها55
2-5-1-4- تئانین55
2-5-2- خواص آنتی اکسیدانی چای سبز 56
2-5-3- خواص ضد باکتریایی چای سبز 57
2-5-4- خواص ضد ویروس چای سبز 58
2-5-5- اثر چای سبز در کاهش سطح کلسترول پلاسما 59
2-5-6- اثر چای سبز بر وزن اندامهای گوارشی و خصوصیات لاشه 61

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5-7- اثر چای سبز بر عملکرد طیور 62
2-5-8- اثر چای سبز روی کیفیت تخم مرغ 66
فصل 368
مواد و روشها68
3-1- مکان و زمان آزمایش68
3-2- آماده سازی سالن68
3-3- مدیریت پرورش68
3-4- ترکیب جیره69
3-5- تیمارهای آزمایش اول70
3-6- متغییرهای اندازه گیری شده در آزمایش اول70
3-7- تیمارهای آزمایش دوم70
3-8- کلیاتی در مورد نحوه اجرای آزمایش71
3-9- متغیرهای اندازه گیری شده در مزرعه برای آزمایش دوم71
3-9-1- افزایش وزن بدن 71
3-9-2- خوراک مصرفی 72
3-9-3- ضریب تبدیل غذایی 72

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید